Zaba Kina vzw

Zonnebloemstraat 22
2400 Mol
0477/972598
info@zabakina.be
chris@zabakina.be

Wij, vzw Zaba-kina, zijn een kleine organisatie van vrijwilligers die hier via eigen werk en activiteiten geld bijeenbrengen dat integraal naar onze projecten in Congo gaat. Onze vzw (° 2002) zet zich in voor en geeft ondersteuning aan kleinschalige projecten in de D.R.Congo: het microlandbouwproject  EPEKI in Kimpese en het wees- en opvangtehuis CREROEA met basisschool in Boma.·         EPEKI zorgt met kleinschalige landbouw voor voedsel en inkomsten voor de boerenfamilies. Met een gevulde maag en een klein beetje geld kunnen de boeren onderwijs en gezondheidszorg betalen.·         CREROEA geeft vandaag opvang aan 124 kinderen in Boma: aids- en oorlogswezen, straatkinderen, zieke, HIV-besmette, fysiek en mentaal gehandicapte, “behekste” en seksueel misbruikte kinderen.Onze  werkterreinen daar zijn: onderwijs, gezondheid, water en armoedebestrijding in het algemeen. Père Antoine Pambu Lutete, een Congolese priester zorgt samen met zijn vrouw Hannie voor de opvang van deze kinderen. Met de opbrengst van 2 maniok- en maïsvelden en een taxibusje proberen ze te overleven. Ze zijn pover maar veilig gehuisvest.Vanaf september 2007 betaalt onze vzw ALLE schoolgelden voor deze wees- en straatkinderen. Voordien kregen zij “thuisonderwijs” van père Antoine. Alle kinderen gaan elke dag naar school en volgen basis-, middelbaar-, hoger technisch en zelfs universitair onderwijs.  In 2009 financierden we een sanitair blok.  In 2010 zorgden we voor waterleiding en hebben een privé-ziekenfonds opgericht. Jonge Congolese dokters geven hen gratis medische zorgen en met het fonds – 200 $ per maand - wordt de medicatie betaald. Het hoge ziektecijfer is dankzij deze duurzame investeringen in water en hygiëne spectaculair gedaald.In samenspraak met de locale partners en bevolking werd in september 2010 gestart met een basisschooltje in het weeshuis. Ook de armste kinderen uit de omgeving mogen hier quasi gratis schoollopen. In september 2012 was het schooltje compleet:1 kleuterklasje en 6 studiejaren met in totaal 618 leerlingen! Wij betalen de salarissen van de 7 leerkrachten en een pedagogisch directeur. Het schooltje is een groot succes en barst uit zijn voegen en we moeten dringend verder investeren in de bouw en de uitrusting van extra klasjes. Het doel van dit project op langere termijn is om de kinderen van het wees- en opvangtehuis in Boma, Congo en bij uitbreiding de ganse bevolking in de omgeving van dit tehuis, te helpen.  Deze mensen willen werken aan hun toekomst, maar ze hebben vooral een financieel duwtje in de rug nodig. Samen met de arme, locale bevolking wil CREROEA diverse projecten opzetten (onderwijs, watervoorziening, gezondheid) waardoor ook deze kansarme mensen de mogelijkheid krijgen om een toekomst voor zichzelf op te bouwen.Meer weten over onze projecten? E: chris@zabakina.be W: www.zabakina.be. Ons steunen?Rekeningnummer: BE48 0013 9887 8527 (IBAN) GEBABEBB (BIC).