Gemeenteraad weigert ‘zaak der wegen’ verkavelingsaanvraag Katerat

donderdag, 29 april, 2021

Na het negatieve advies van het college van burgemeester en schepenen voor verkaveling Katerat in Sluis, weigerde de gemeenteraad tijdens de zitting van 24 april de zogeheten ‘zaak der wegen’. De weigering gebeurde op basis van negatieve adviezen van onze verkeersdienst, dienst patrimonium en de brandweer.

 

Het goedkeuren van de ‘zaak der wegen’ maakt deel uit van elke verkavelingsprocedure waarbij door de verkavelaar nieuwe wegen worden aangelegd. Een goedkeuring van het verkavelingsontwerp met bijhorend wegenisplan en rooilijnen vormt een noodzakelijke procedurestap zodat de nieuwe wegen en groenzone na realisatie kunnen worden ingelijfd in het gemeentelijk openbaar domein. Dit betekent dat het gemeentebestuur instaat voor het verdere onderhoud.

 

13.758,4 m² publiek domein

Voor het verkavelingsontwerp Katerat gaat het om een totale oppervlakte van 13.758,4 m² tussen de rooilijnen die zou worden ingelijfd als wegenis en publieke groenzone. De beslissing over de ‘zaak der wegen’ staat op procedurevlak los van het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van de verkaveling. Om een verkaveling te realiseren, moeten uiteraard beide procedures met positief gevolg afgerond zijn. Voor de omgevingsvergunning zelf gaf het college van burgemeester en schepenen in maart al een gemotiveerd negatief advies. Een definitieve beslissing moet nog volgen (https://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail/13043/negatief-advies-voor-verkaveling-katerat-in-sluis).

 

De gemeenteraad besliste daarnaast op de zitting van 24 april om de ‘zaak der wegen’ niet te aanvaarden. Hiervoor baseerde de gemeenteraad zich op negatieve adviezen van de verkeersdienst, de brandweer en onze dienst patrimonium.

 

Negatieve adviezen

De verkeersdienst stelt dat in het huidige verkavelingsontwerp de doodlopende weg te lang is, dat het voor verschillende woningen onmogelijk is om correct van de oprit uit te draaien en dat de minimale afmetingen voor een keerlus niet gerespecteerd worden. Daarnaast geven twee garages of carports niet rechtstreeks uit op de rijbaan. Ook de brandweer uit een negatief advies, waarbij de wegbreedte op verschillende plaatsen onvoldoende is voor brandweerwagens.

 

Het negatieve advies van onze dienst patrimonium stelt dat in de aanvraagdocumenten verkeerdelijk een verlegging of wijziging van een buurtweg wordt gevraagd, terwijl deze buurtweg gewoon wordt opgenomen in het voor iedereen toegankelijke publiek domein.

 

Meer info: 
dienst ruimtelijke ordening
014 33 08 30
Bron: 
SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE